Προφίλ

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με βασικούς σκοπούς:

  • Τη βελτίωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Την προώθηση της παιδείας και του πολιτισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Erasmus+.
  • Την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και τη διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων προώθησης της απασχόλησης, καθώς και την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων. Επιπλέον, συντονίζουμε προγράμματα επισκέψεων μελέτης για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών και σπουδαστών προερχόμενων από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούμε άτομα που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία.

Στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν απεριόριστες ευκαιρίες για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Με αυτήν την αρχή, το Ινστιτούτο προωθεί την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων όσων το επιθυμούν και παρέχει βοήθεια σε φοιτητές και αποφοίτους ώστε να ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία που ονειρεύονται.

Με έδρα το Ρέθυμνο και συνεργασίες σε ολόκληρη την Κρήτη, το Ινστιτούτο προσφέρει μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία των συνεργατών του, τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες ώστε να μετακινούνται εύκολα μεταξύ θέσεων εργασίας, τομείς και χώρες.

Απώτερος σκοπός είναι οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευση τους να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη.

Η ομάδα μας

Οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων μας διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, ειδικές δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνιολογικών μεθόδων και προϋπηρεσία στην έρευνα, τη διεξαγωγή μελετών και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτομίας.

Η πλειοψηφία των επιστημονικών συνεργατών μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και προέρχονται από τον χώρο των Επιστημών της Αγωγής και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.